Yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, bu şekilde yapıların ruhsat eki projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmesini sağlamaktır.

TMMOB tus sorumluluğu yönetmeliği harita ve kadastro mühendisleri odası-serbest mühendislik müşavirlik büroları tescil yönetmeliği çerçevesinde tescil işlemleri, (büro/şirket) ile yıllık onayı yapılmış, 3194 sayılı imar kanununun 28.ve 38. Maddeleri ile “tip imar yönetmeliği” ve 3030 sayılı yasa kapsamında kalan büyükşehir belediyeleri imar yönetmeliklerin ilgili Maddelerinde göre tanımlanan görevleri üstlenecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.